Tegnsystemer i ASK

Når mennesker ikke kan benytte tale som hovedkommunikasjonsform kan de ha behov for alternative eller supplerende kommunikasjonsformer. Det finnes hovedsakelig tre typer tegnsystemer. Dette er håndtegn (manuelle tegn), grafiske tegn og materielle tegn (Tetzchner og Martinsen, 2002).

Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over de ulike tegnsystemene:

170112 tegnsystemer ill

 

Egenskaper ved tegn

Det er flere måter å beskrive egenskaper ved tegn. Grader av ikonitet, tvetydighet, differensiering av figur-bakgrunn, kompleksitet, størrelse er alle karakteristikker som kan gi mer eller mindre objektive beskrivelser av tegn (se Fuller, Lloyd og Stratton, 1997). Av disse er ikonitet en av de egenskapene som er mest brukt for å beskrive hvor lett manuelle og grafiske tegn kan tolkes eller gjenkjennes.

Ikonitet beskriver hvor stor likhet det er mellom utførelsen av tegnet (manuelle tegn) eller utseendet av tegnet (grafiske tegn), og det som tegnet representerer (et objekt eller en handling). Det er ulike graderinger av ikonitet, se figuren under.

170103 gjenomskinnelig

 

Graderingene gis på en skala fra gjennomsiktighet til ugjennomsiktighet tegn. Midt på skalaen er tegn som er såkalt gjennomskinnelige (Millikin, 1997).    Et tegn som er gjennomsiktig (transparent) har høy ikonitet og gir sterke forestillinger om hva det representerer, og det er lett forståelig for de fleste som på forhånd ikke er kjent med tegnet – eks: foto av en sko. Det motsatte er et symbol som er ugjennomsiktig (lav ikonitet). Dette har ingen eller liten billedlig likhet med det symbolet representerer, og er derfor ikke like lett forståelig for de som ikke kjenner symbolet – eks: ordbildet sko. Midt mellom ytterpunktene gjennomsiktighet og ugjennomsiktighet på skalaen ligger tegn som er såkalt gjennomskinnelige. Gjennomskinnelige tegn kan gi forestillinger om hva de representerer når det først er vist en sammenheng mellom tegnet og det tegnet representerer.

Graden av ikonitet til et tegn kan være avhengig av kulturelle forhold, erfaringer til personen som tolker tegnet og hvilken livsfase eller tidsrom tegnet tolkes i. Ikonitet er en egenskap som knyttes både til manuelle og grafiske tegn.

Kilde: Jørn Østvik, Trøndelag kompetansesenter