Litteratur og nettsteder om BLISS

Bliss symbolsprak mer enn en ordbok blissbrosjyre

Bliss symbolspråk

Boken gir en innføring i hvordan bliss symbolspråk er bygget opp og en fremstilling av hva det kan nyttes til, både som alternativ kommunikasjon, alternativt lese/skrivesystem og som støtte i leseopplæring, i begrepsopplæring, grammatikkopplæring og språklig bevissthetstrening.

“Bliss symbolspråk” er et grafisk symbolspråk der vi kan kommunisere på tvers av ulike morsmål med logiske tegn som representerer ord og begreper i stedet for bokstaver.

Symbolspråket bygger på en forutsetning om et idé-, forestillings- og begrepsfellesskap mellom sender og mottaker. Skal mennesker kunne forstå hverandre ved hjelp av symboler, må symbolene kunne oppfattes tilnærmet likt uavhengig av erfaringsbakgrunn, alder, kjønn eller kulturelle forskjeller. Tegnene i bliss symbolspråk er internasjonale symboler og logiske tegn, satt sammen slik at de i størst mulig grad skal kunne beskrive begrepers innhold.


Boken inneholder også flere konkrete eksempler på pedagogiske opplegg i forhold til dette. En annen del av boken beskriver de grunnleggende reglene i bliss, hentet fra Blissymbolics Communication International. Det forklares hvordan symbolene er bygd opp, skal skrives, brukes grammatisk og hvordan nye symboler kan konstrueres.
Ordlistedelen inneholder ca. 4500 blissymboler med forklaring til hvert symbol og er delt i to, en alfabetisk del og en del der ordene er delt inn i kategorier.
Det er valgt å bruke en ringperm som omhandler alle emnene. Boka kan da eventuelt deles opp etter eget behov, og det vil være enkelt å oppdatere innholdet.


Noen Brukere kan få boken som et hjelpemiddel fra Hjelpemiddelsentralene Hjelpemiddelnummer:15 98 86, Betegnelse: Perm kommunikasjon ASK Bliss symbolspråk.


Etter 2010 da boken ble gitt ut, er det utviklet ca 2000 flere symboler. Alle foreligger på norsk på www.blissonline.se


Boken er å få kjøpt på http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-larevansker/Bliss-symbolsprak/

Blissymboler som hjelpemiddel for dysfasi

" Blissymboler som hjelpemiddel i opplæring av et barn med utviklingsmessig dysfasi : tanker etter utprøving" er en artikkel som ble publisert i Norsk tidsskrift for logopedi nr 2/ 2000. Artikkelen er skrevet av logoped Torhild Kausrud og psykolog Ernst Ottem. Artikkelen kan lastes ned i sin helhet her.

BLISS i bruk

Denne artikkelen om bruk av bliss stod på trykk i CP-bladet for en tid siden. For å se artikkelen klikk her.

Utvikling av språkforståelse gjennom bruk av BLISS

Utvikling av språkforståelse gjennom bruk av BLISS. Bredtvet har hatt et prosjekt omkring dette. For å lese mer om prosjektet klikk her.

Bredtvet kompetansesenter arbeidet i 2006 med et prosjekt hvor målet for prosjektet var å bedre språkforståelsen og den språklige fungeringen hos barn innen autismespekteret. I tillegg ønsket prosjektet å gi økt kompetanse og erfaring i å tilrettelegge språkopplæring for disse barna. For å lese mer om prosjektet klikk her.

Johnsen, Ø. og Kristiansen, L. 2005. “Kommunikasjon er mer enn en stemme”. Prosjektoppgave ved ASK-studiet ved Høgskolen i Vestfold.
Kristiansen, L. 2010. “Arbeid som del av videregående opplæring”. CP-bladet nr 3-2010. Kristiansen, L. 2010. “Hårdagsblisseri på Gjøvik”. Dialog nr 1- 2010.

Noen Brukere kan få boken som et hjelpemiddel fra Hjelpemiddelsentralene Hjelpemiddelnummer:15 98 86, Betegnelse: Perm kommunikasjon ASK Bliss symbolspråk.

Etter 2010 da boken ble gitt ut, er det utviklet ca 2000 flere symboler. Alle foreligger på norsk på www.blissonline.se

Boken er å få kjøpt på http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/finn-laringsressurs/sammensatte-larevansker/Bliss-symbolsprak/