Høringsuttalelser

NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Innspill fra Isaac Norge til NOU 2019:25 Med rett til å mestre

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering

Utdrag av høringssvar til NOU 2019:23 Ny opplæringslov

NOU 2019: 23 forslag til ny opplæringslov.: Innspill fra ISAAC Norge

Muntlig fremlegg høring meld 6 tett på tidlig innsats

Behandling av meld 6 (2019-2020)

Meld 6 (2019-2020) Tidlig innsats: høringsnotat

Innspill til tidlig innsats stortingsmelding

Språkloven: høringsuttalelse

Innspill til opplæringsloven

Innspill til melding om ny tvangsbegrensningslov i forhold til selvbestemmelse, beslutningskompetanse og helse. Høringssvaret til Isaac Norge leser du her

Høringsuttalelse fra Nordahl utvalget. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Høringssvar fra Isaac Norge vedrørende Regionreformen.Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommune, med høringsfrist mai 2018.
Kompetansekrav til personell som arbeider med barn under opplæringspliktig alder med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.
 Høringssvar og innspill til endringer i barnehageloven av 17. juni 2005 nr 64. Høringssvar og innspill fra Isaac.

 

Høringssvar fra Isaac Norge vedrørende
Høring – «forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» med høringsfrist 20.januar 2017