Kartlegging

Mennesker som kan ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon finnes i alle aldre, både barn, ungdom og voksne. De vil alle ha svært ulike forutsetninger både språklig,  forståelsesmessig, motorisk, syns- og hørselsmessig. Det vil derfor være nødvendig å gjøre grundige kartlegginger av både personens ferdigheter på ulike områder, samt av omgivelsene og kommunikasjonspartnere. Det må presiseres at tradisjonell testing vil være utfordrende og ofte gi usikre resultater, vi har derfor valgt å ha fokus på kartlegging. Kartlegging av alle de ulike områdene er viktig for å finne gode ASK-løsninger. Til venstre på denne siden vises en oversikt over  de aktuelle områder som bør kartlegges, samt over noe av kartleggingsmaterialet som er tilgjengelige.

Personens interesser er alltid svært viktig å få kartlagt. Vi har alle ulik motivasjon for å snakke med andre, og de aller fleste av oss foretrekker å snakke om ting vi er opptatt av og interessert i. Interesse er ofte nøkkelen som skal til for at personen uten funksjonelt talespråk skal opplever at det er meningsfullt å kommunisere med andre.

For mennesker med ervervede skader blir det i tillegg viktig å hente inn informasjon om viktige hendelser, personer og interesser som personen hadde før skaden inntraff.