Om ASK

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjonsformer for å gjøre seg forstått. Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Alternativ og supplerende kommunikasjon forkortes ofte til ASK.

ASK kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke strekker til. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, grafiske symboler eller konkreter. Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk som må fortolkes og tillegges mening av andre kan også omtales som ASK. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å ta i bruk hjelpemidler for at personen skal forstå og bli forstått. Dette kan være slike ting som kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner.

Arbeid med ASK innebærer alltid at man er opptatt av hvordan man kan skape et godt språkmiljø for personen, og hvilke ferdigheter kommunikasjonspartnerene bør ha.

Forskjellige behov for ASK
Noen mennesker vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte en eksisterende tale som er forsinket, utydelig eller svak. Enkelte mennesker får aldri talespråk mens andre kan ved hjelp av ASK utvikle talespråk.

Noen personer forstår alt som sies av andre, men mangler selv talen. Andre mennesker både mangler talespråk og har en forsinket eller avvikende språkforståelse. Det finnes også mennesker som har liten eller ingen forståelse for hva som blir sagt av andre. 

Til venstre finner du undersider med blant annet brosjyrer og film om ASK og informasjon om videreutdanning innen ASK.