Grafiske tegnsystemer

En annen benevnelse for grafiske tegnsystemer er symboler eller grafiske tegn. Det finnes ulike grafiske tegnsystemer. De vanligste systemene som er i bruk i Norge er fotografi, pictogram, PCS (Picture Communication Symbols), WLS, Symbolsstics og Bliss.

For mennesker med store bevegelsesvansker som har problemer med å lage manuelle tegn, og for mennesker med forståelsesvansker som følge av lærehemning, kan bruk av grafiske tegn være en alternativ kommunikasjonsform. En annen benevnelse for grafiske tegn som brukes mye i Norge, er symboler eller grafiske symboler.

Grafiske tegn brukes i hjulpet kommunikasjon. Det betyr at et utsagn uttrykkes gjennom et fysisk objekt som ikke er knyttet til personen. Dette er forskjellig fra ikke hjulpet kommunikasjon der utsagnet uttrykkes gjennom personens egen kropp i form av manuelle tegn, lyder, mimikk eller andre former for kroppsspråk.

Et grafisk tegn kan representere et ord, en frase eller et uttrykk, eller en hel setning. I tilfeller der grafiske tegn representerer ord, kan flere grafiske tegn settes sammen slik at de til sammen utgjør en hel setning. Det er ingen regler for hvordan grafiske tegn settes sammen. Det er ikke uvanlig at mennesker med behov for grafiske tegn som alternativ uttrykksform blander grafiske tegn fra ulike tegnsystemer. 

Kilde: Jørn Østvik, Trøndelag kompetansesenter
 
Referanser
Fuller, D., Lloyd, L. og Stratton, M. (1997). Aided AAC symbols. I Lloyd, L., Fuller, D. og Arvidson, H. (red), Augmentative and alternative communication: Principles and practice, Needham Heighst, Allyn & Bacon
Millikin, C.C. (1997). Symbol Systems and Vocabulary Selection Strategies. I Glennen, S.L. og DeCoste, D.C. (red), Handbook of Augmentative and Alternative Communication, San Diego: Singular

Tetzchner, S.V. og Martinsen, H. (2002). Alternativ og supplerende kommunikasjon. En innføring i tegnspråkopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker. Oslo: Gyldendal