Rettighetsgruppa har levert inn høring på forskjellige fag i skolen

Rettighetsgruppa har den siste perioden jobbet med fagfornyelsen og har levert inn
høring på 14 fag.

Vi har kun fokusert på ASK og tilrettelegging/ oppfølging med/i ASK og ikke berørt faginnholdet.

Våre uttalelser ligger dermed litt på siden av hva høringen egentlig dreier seg om - men tilpasning og inkludering av alle elever er viktige elementer, gjennom hele fagfornyelsen. Og elever med behov for ASK er en sårbar gruppe som man må tilrettelegge for, dersom de skal kunne nå målene innenfor en inkluderende og samlende skole.

 Vi legger ut de innsendte høringene for

- matematikk,

- norsk,

- engelsk,

- KRLE:  (reprensenterer også: samfunnsfagene, naturfag, kroppsøving, kunst og
 håndverk, mat og helse, musikk, arbeidslivsfag for ungdomstrinnet og
utdanningsvalgfag- da disse uttalelsene er helt sammenfallende.)

- Fremmedspråk. sammenfallende uttalese for fordypningsfagene, norsk, engelsk
og matematikk. For disse 4 områdene vises det til uttalelsene i engelsk, norsk og matematikk, da det blir de samme momentene som
er skrevet der som vil være vesentlig.