Rapport fra ekspertgruppen for spesialpedagogikk

Ekspertrapport spesialpedagogikkI Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap foreslo regjeringen å nedsette en ekspertgruppe til å utarbeide en kunnskapsstatus og en analyse over behov for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Ekspertgruppens rapport er nå klar. Den omhandler mange felt inne spesialpedagogisk utdanning. Når det gjelder alternativ og supplerende kommunikasjon anbefaler gruppen at:

  • det satses på etter- og videreutdanning for pedagoger, spesialpedagoger og lærere iASK. Dette kan bygge på dagens tilbud ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
  • det satses på å etablere en masterutdanning i ASK gjennom et nordisk samarbeid. Initiativet til en slik nordisk mastergradsutdanning kan foretas av Høgskolen iBuskerud og Vestfold som allerede har kompetanse på fagområdet.

Les hele rapporten her.